Kivételes tanulmányi rend

A HKR 74. § alapján:

A hallgató kérésére a Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság (https://tatk.elte.hu/bizottsagok/tanulmanyi) a szakért, illetőleg a kérvényben foglalt tárgyért felelős oktatási szervezeti egység véleményére tekintettel kivételes tanulmányi rendet engedélyezhet. A kérelmet kizárólag Neptunon keresztül, az Ügyintézés/Kérvények fülön, a „Kivételes tanulmányi rend – [aktuális félév]” kérvénnyel adhatja le a hallgató.

Kivételes tanulmányi rend engedélyezésének indoka lehet:
a) kiemelkedő tanulmányi eredmény
b) folyamatosan jó tanulmányi eredmény melletti, kiemelkedő szakmaitudományos tevékenység, beleértve a szakkollégiumi tagságot, a tutorálást és a honorácior státuszt is
c) folyamatosan jó tanulmányi eredmény melletti egyetemi közéleti tevékenység
d) külföldi tanulmányi ösztöndíj vagy az adott félévet meg nem haladó időtartamú, olyan külföldi munkavállalás, ami előzetes kreditvizsgálat alapján szakmai kreditként befogadható
e) szüléssel, csecsemőgondozással kapcsolatos indokok
f) a hallgató vagy ápolásra szoruló közvetlen hozzátartozójának folyamatos, súlyos betegsége, amit az ápolás tekintetében is igazolni szükséges
g) első osztályú, élsportolói tevékenység, nemzeti válogatott kerettagság
h) a tantervben rögzített külső szakmai gyakorlaton való részvétel. (3) Nem engedélyezhető kivételes tanulmányi rend tanulmányok melletti munkavégzésre vagy külföldi nyelvtanfolyamon való részvételre hivatkozással.

Kivételes tanulmányi rend iránti kérelem benyújtása az a)–c) pont esetén legalább 50 kredit megszerzése, illetve két félév eredményes lezárása után lehetséges, kivéve a szakkollégista hallgatókat, akik –az előzőekben meghatározott időpontoktól függetlenül –a szakkollégiumi tagság elnyerését követően kérhetik a kivételes tanulmányi rendet.

 A kivételes tanulmányi rendről szóló kérelemben tárgyanként föl kell tüntetni a hallgató tanulmányainak tervezett ütemezését, a kért kedvezményeket, valamint csatolni kell a kérelem indokát alátámasztó igazolásokat, egyéb dokumentumokat. A kivételes tanulmányi rendiránti kérelemhez tárgyanként csatolni kell a tárgyfelelős oktató előzetes támogatását a tárgy teljesítéséhez biztosított kedvezmény konkrét meghatározásával.

A kivételes tanulmányi rend keretében a hallgató a következő kedvezményekben részesíthető:
a) részleges vagy teljes felmentés az óralátogatási kötelezettség alól
b) vizsgaidőszakon kívüli vizsga/vizsgák letételének engedélye
c) a tantervben meghatározott követelményeknek a képzési tervben előírtaktól eltérő idejű vagy tartalmú teljesítése
d) egyéb, a tárgyfelelős vagy a Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság által javasolt kedvezmény (pl. egymásra épülő tárgyak együttes felvétele és teljesítése, helyettesítő tárgy, kutatás teljesítése stb.).

Kivételes tanulmányi rend egy eljárásban legfeljebb egyfélévre engedélyezhető, de korlátlan számban ismételhető.

A kivételes tanulmányi rend iránti kérelem benyújtásának határideje a kurzusfelvételi időszak vége. Hiányosan, pl. igazolások vagy a tárgyfelelős oktató(k) hozzájárulása nélkül benyújtott kérelem –hacsak nem az érintett félév rangsorolásos kurzusfelvételi időszakának kezdete előtt érkezett – érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. Hiánypótlásra csak azon kérelmek esetében van lehetőség, amiket a hallgató a tárgyfélév kurzusfelvételi időszakát megelőzően nyújtott be. Ezen határidők alól mentesíthető a külföldi tanulmányi (pl. Erasmus) ösztöndíjjal összefüggésben beadott kérelem abban az esetben, ha a hallgató igazolja, hogy a pályázati folyamat elhúzódása akadályozta a határidőre való benyújtásban. A külföldi tanulmányi (pl. Erasmus) ösztöndíjjal összefüggő, szabályosan és hiánytalanul benyújtott kérelem nem utasítható el. A kivételes tanulmányi rendről a Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság a szorgalmi időszak harmadik hetének utolsó napjáig dönt.