Hallgatói Jogorvoslati Bizottság (HJB)

Amennyiben a hallgató úgy véli, hogy a felsőoktatási intézmény megsértette jogait, a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény alapján több eszközzel élhet:

  • a hallgatói önkormányzathoz fordulhat jogi segítségnyújtásért,
  • igénybe veheti az oktatásügyi közvetítői szolgálatot,
  • az oktatási jogok biztosának az eljárását kezdeményezheti, feltéve, hogy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvényben szabályozottak szerint jogorvoslati jogát – a bírósági eljárás kivételével – kimerítette,
  • jogorvoslati kérelmet terjeszthet elő, melyet a felsőoktatási intézmény a nemzeti felsőoktatásról szóló törvényben írtak szerint köteles elbírálni.

Ez utóbbi keretében a hallgatónak – a tanulmányi követelmények teljesítésére vonatkozó értékelés kivételével – joga van a felsőoktatási intézmény döntése, intézkedése, illetve intézkedésének elmulasztása (a továbbiakban: döntés) ellen a hallgatói jogviszonyra vonatkozó rendelkezések megsértésére hivatkozással jogorvoslattal élnie. A jogorvoslati eljárás indításának joga kiterjed a felvételi kérelmek elbírálásával kapcsolatos eljárásra is. Az Egyetem valamennyi hallgatójának másodfokú ügyében – ideértve az elsőfokú kártérítési és fegyelmi határozatok ellen benyújtott jogorvoslatok elbírálását is – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság (a továbbiakban: HJB) az illetékes. Az Egyetem valamely szerve/személye által hozott döntés ellen a közléstől, ennek hiányában a tudomásra jutástól számított 15 napon belül lehet benyújtani jogorvoslati kérelmet. A kérelmet a hjb@kancellaria.elte.hu e-mail címre kell megküldeni, amelynek megérkeztéről a Bizottság három munkanapon belül válaszüzenetet küld. Más címre vagy más módon küldött fellebbezés formai hibának minősül, azt  HJB érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. A HJB az ELTE Hallgatói követelményrendszer IX. fejezetében, valamint a járványügyi időszakban érvényes tanulmányi és vizsgaszabályozásban meghatározott eljárási rend szerint működik. A HJB eljárása során azt vizsgálja, hogy az első fokon hozott döntés megsértette-e az egyetem saját szabályzatát, illetve történt-e jogszabálysértés. Ez azért nagyon fontos, mert ha a panasz nem a hallgatói jogviszonyra vonatkozó rendelkezések megsértésére alapul, a kérelmet a HJB érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. A HJB méltányosságot nem gyakorol, tevékenysége a hallgatókat ért szabálysértések orvoslására terjed ki. A HJB a kérelmek elbírálása során a hallgató által benyújtott dokumentumokat veszi figyelembe, illetve bekéri az érintett első fokú döntéshozótól az előzményiratokat, illetve álláspontját is. Az eljárás során a vizsgálat eredményeként a HJB a következő másodfokú döntéseket hozhatja:

  • a kérelmet elutasítja
  • a döntés elmulasztóját döntéshozatalra utasítja
  • az első fokú határozatot megváltoztatja
  • az első fokú határozatot megsemmisíti és az első fokon eljárt szervet vagy személyt új eljárásra és új határozat hozatalára utasítja.

Az ügyben másodfokon hozott határozat a közléssel válik jogerőssé. Ha a hallgató beadványa tartalma szerint nem a HJB hatáskörébe tartozik, a tanácsjegyző az ügyet haladéktalanul átteszi az ügy elintézésére hatáskörrel rendelkező illetékes szervhez/személyhez és ezzel egyidejűleg értesíti erről a beadvány benyújtóját.

A HJB elnöke:
dr. Fábián Áron (hjb@kancellaria.elte.hu)