Hírek
ELTE TáTK HÖK Rendkívüli Küldöttgyűlési Képviselőválasztás 2020. ősz

ELTE TáTK HÖK Rendkívüli Küldöttgyűlési Képviselőválasztás

2020. ősz

Az ELTE TáTK HÖK Választási Bizottsága a TáTK kihirdeti a 2020/2021-es tanév őszi rendkívüli választásait, amelynek keretében megválasztják a Küldöttgyűlés képviselőit, a Hallgatói Önkormányzat Elnökét (továbbiakban: Elnök) és az Ellenőrző Bizottság elnökét.

A rendkívüli választás oka a 2019/2020. tavaszi szemeszter során kialakult járványhelyzet, mely miatt számos részönkormányzati és ELTE HÖK tisztújítás és képviselőválasztás elmaradt. Az ELTE HÖK Küldöttgyűlés döntése alapján (46/2020. (VIII.22.) KGYH) a részönkormányzati tisztújításokat és képviselőválasztásokat egységesen és mielőbb le kell folytatni.

A Küldöttgyűlés képviselők, az Elnök és az Ellenőrző Bizottság Elnökének választása esetén a választás az alábbiak szerint fog lefolyni:

 • A választás kihirdetése: 2020. augusztus 22.
 • Jelöltállítás időszaka: 2020. szeptember 7 – 25.
 • Jelöltek nyilvánosságra hozása: 2020. szeptember 17.
 • A jelöltek bemutatkozása: 2020. október 13 – 19.
 • Szavazási időszak: 2020. október 13 – október 19.
 • A szavazás eredménye: 2020. október 20.

Alapelvek

1. A Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzat (továbbiakban: TáTK HÖK) 19. §-nak (8) bekezdése szerint a küldöttgyűlési tagok választása a következő szakokon választási körzetek alapján történik. Minden hallgató csak a saját választókörzetében szavazhat. Ennek megfelelően közös lista érvényes:

a) Közgazdaságtan és Egészségpolitika körzet: Alkalmazott közgazdaságtan BA, Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás MSc (Health Policy Planning & Financing), Közgazdasági elemző MSc;

b) Nemzetközi tanulmányok körzet: Nemzetközi tanulmányok BA, Nemzetközi tanulmányok MA, International Studies BA

c) Szociológia körzet: Szociológia BA, Szociológia MA, Survey statisztika és adatanalítika MSc, Social Sciences BA

d) Szociális tanulmányok körzet: Szociális munka BA, Szociális munka MA Szociálpolitika MA, Közösségi- és Civil Tanulmányok MA

e) Társadalmi kapcsolatok körzet: Társadalmi tanulmányok BA, Kisebbségpolitika MA, Kulturálisantropológia MA, Humánökológia MA, Társadalmi Nemek Tanulmánya MA

2.A 23. § (2) szerint a küldöttgyűlési képviselőjelölti jelölés érvényességéhez szükséges:

a) a küldöttgyűlési képviselőjelöltnek a jelölést elfogadó, saját kezűleg aláírt nyilatkozata;

b) a küldöttgyűlési képviselőjelölt hallgatói jogviszonyának hiteles dokumentummal történő igazolása;

c) a küldöttgyűlési képviselőjelölt által megadott saját e-mail cím, amely az ő elérhetőségének minősül képviselői mandátumának megszerzése esetén.

3. A 23. § (3) és (5) szerint a Kar bármely 50 hallgatója írásban állíthat küldöttgyűlési jelöltet a jelölt egyetértésével. A jelölt a jelölés elfogadását a jelölőlapon található nyilatkozat kitöltésével jelzi. Írásos jelölést csak a Választási Bizottság által kiadott és a Kari Hallgatói Önkormányzat pecsétjével hitelesített jelölőlapon lehet gyűjteni. A jelöléseket a Választási Bizottságnál személyesen a kiírásban megjelölt határidőig, a Hallgatói Önkormányzat irodájában lehet leadni.

4.A 25. § (8)szerint a Választási Bizottság ‒ a Tanulmányi Hivatal adatbázisa alapján ‒ az adott félévben a Karon regisztrált hallgatókról választókörzetenként, kizárólag a hallgatók nevét és Neptun kódját, tartalmazó választói névjegyzéket készít.

(9) - A Választási Bizottság a (8) bekezdés szerinti névjegyzéket a jelöltállítás lezárását követően haladéktalanul megküldi a választás technikai hátterét biztosító egyetemi szervezeti egységnek.

(10)- A névjegyzék eredeti példányát a Választási Bizottság elnöke laponként sajátkezű aláírásával hitelesíti. További másolati példányok csak a névjegyzék eredeti példányáról készíthetőek a szavazás lebonyolításához szükséges mennyiségben. A választói névjegyzék kizárólag a Választási Bizottság tagjai számára hozzáférhető, azt átadni kizárólag a (9) bekezdésben foglaltak szerint, valamint, papíralapú választások esetén, a szavazólap átvételét hitelesítő aláírás céljából, az aláírás időtartamára lehetséges. A szavazólap kiadásának megtagadási okát a névjegyzéken fel kell tüntetni.

5. A 26. § szerint,(1)A 25. § (4) bekezdés szerinti választások alatt a Választási Bizottság a szavazásra megjelenő hallgatók személyazonosságát bármely érvényes, személyazonosításra alkalmas okmány segítségével ellenőrzi. A hallgató önkéntesen igazolja személyazonosságát. A személyazonosítást megtagadó hallgató számára szavazólap nem adható ki. (2) A szavazásra megjelenő hallgató a választói névjegyzéket saját neve mellett saját kezűleg, önkéntesen aláírja. A névjegyzék aláírását megtagadó hallgató számára szavazólap nem adható ki. (3) Szavazni a jelöltek mellett szereplő mezőbe írt két, egymást keresztező vonallal lehet. (4) A küldöttgyűlési választások során egy hallgató legfeljebb a választási körzetén belül 10 jelöltre adhatja le szavazatát. (5) A szavazó lapot már kitöltött hallgató szavazólapját, a választásra jogosult hallgatói csoportonként elkülönített, zárt urnák közül a saját választási körzetének megfelelő urnába dobja.

6. A 27. § (1) szerint a választás akkor érvényes, ha a szavazáson részt vett a Kar beiratkozott nappali tagozatos hallgatóinak legalább 25%-a.

7. A 27. § (5) szerint a választás eredményéről a Választási Bizottság jegyzőkönyvet készít, melyet a bizottság elnöke és két tagja hitelesít. A választás eredményét 8 naptári napon belül meg kell küldeni a Kar dékánjának, az Egyetem rektorának, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnökének, valamint a hallgatók előtt nyilvánosságra kell hozni. Törvényességi kifogás esetén az Egyetemi Hallgatói Önkormányzatának Jogorvoslati Bizottsága az illetékes.

8. A 25. § (3) szerint a szavazást az Unipoll felületén kell lebonyolítani. (4) Ha a Neptun felületen történő szavazás technikai feltételei nem biztosítottak, a szavazást, a kijelölt tanítási napok időtartama alatt, papíralapú szavazással kell megtartani.

9. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának (továbbiakban: EHÖK ÁSZ) II. számú mellékletének 1.§-nak (5) bekezdése szerint a hallgatói önkormányzatok és a részönkormányzatok tisztségviselői, hallgatói képviselői nem lehetnek tagjai politikai pártnak, politikai párt ifjúsági szervezetének, politikai párt ifjúsági tagozatának, szakszervezetnek, szakszervezet ifjúsági szervezetének, szakszervezet ifjúsági tagozatának. (6) bekezdése szerint az egy felsőoktatási intézményen belül egyidejűleg több karon is önálló szak hallgatójaként jogviszonnyal rendelkezők mindegyik karához kapcsolódóan egyszer-egyszer élhessen választójogával.

I. Jelöltállítás

2020. szeptember 7.–2020. szeptember 25.

ELTE TáTK HÖK Alapszabály 23. § (3), (5) bekezdése alapján, jelölőlapot felvenni és leadni a HÖK irodában lehet, (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A -1.68 terem) nyitvatartási időben.

A 24. §szerint a küldöttgyűlési képviselőjelöltek a rendes vagy rendkívüli küldöttgyűlési választások kiírásának napjától: a) jelen Alapszabállyal, valamint jogszabályokkal és egyetemi szabályzatokkal, továbbá; b) a Hallgatói Önkormányzat céljaival összhangban álló kampányt folytathatnak.

A 23. §(6) szerint bármely hallgató csak abban a választókörzetben lehet jelölt, amelybe választóként tartozik.

II. A választás időszaka

2020. október 13. – október 19.

ELTE TáTK HÖK Alapszabályának 33. § -a szerint:

A 25. § (3) szerint a szavazást az Unipoll felületén kell lebonyolítani. (4) Ha a Neptun felületen történő szavazás technikai feltételei nem biztosítottak, a szavazást, a kijelölt tanítási napok időtartama alatt, papíralapú szavazással kell megtartani. A szavazásra október 13-tól október 19-ig van lehetőség.

A szavazás az alábbi 5 választókörzetben zajlik:

a) Közgazdaságtan és Egészségpolitika körzet: Alkalmazott közgazdaságtan BA, Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás MSc (Health Policy Planning & Financing), Közgazdasági elemző MSc;

b) Nemzetközi tanulmányok körzet: Nemzetközi tanulmányok BA, Nemzetközi tanulmányok MA, International Studies BA

c) Szociológia körzet: Szociológia BA, Szociológia MA, Survey statisztika és adatanalítikaMSc, Social Sciences BA

d) Szociális tanulmányok körzet: Szociális munka BA, Szociális munka MA Szociálpolitika MA, Közösségi- és Civil Tanulmányok MA

e) Társadalmi kapcsolatok körzet: Társadalmi tanulmányok BA, Kisebbségpolitika MA, Kulturálisantropológia MA, Humánökológia MA, Társadalmi Nemek Tanulmánya MA

A 26. § (4) szerint a küldöttgyűlési választások során egy hallgató legfeljebb a választási körzetén belül 10 jelöltre adhatja le szavazatát

A 27. § (5) szerint a választás eredményéről a Választási Bizottság jegyzőkönyvet készít, melyet a bizottság elnöke és két tagja hitelesít. A választás eredményét 8 naptári napon belül meg kell küldeni a Kar dékánjának, az Egyetem rektorának, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnökének, valamint a hallgatók előtt nyilvánosságra kell hozni. Törvényességi kifogás esetén az Egyetemi Hallgatói Önkormányzatának Jogorvoslati Bizottsága az illetékes.

(6) szerint, ha a Választási Bizottság szavazategyenlőséget állapít meg, és egyik jelölt sem mond le mandátumáról, a Választási Bizottság aznap, 3 munkanapon belüli időpontra, új választást ír ki ‒ a legalább 25%-os részvételi arány mellett ‒ egyenlő szavazatot kapott jelöltek között.

A választások részletes szabályaival, illetve a képviselők feladatkörével kapcsolatban a TáTK HÖK Alapszabálya további felvilágosítást ad. A TáTK HÖK Alapszabálya az ELTE HÖK Alapszabály részeként elérhető az ELTE HÖK honlapján.

( http://ehok.elte.hu/nu/index.php/szabalyzatok/ ).

III. Összeférhetetlenség

29. § (6)szerint nem lehet küldöttgyűlési képviselő:

a) a Hallgatói Önkormányzat Elnöksége,

b) az Ellenőrző Bizottság tagja.

c) A Választási Bizottság tagjai.

A tagoknak az említett tisztségre való megválasztása a küldöttgyűlési képviselői mandátum automatikus megszűnését vonja maga után.

IV. A Hallgatói Önkormányzat Elnökének választása

32. § (1) szerint a jelölőidőszakot a küldöttgyűlési választásokkal egyidejűleg kell meghirdetni, a Választási Bizottság által megállapított formai feltételekkel együtt.

(2) Az elnök jelölési időszaka megegyezik a küldöttgyűlési választások jelölőidőszakával.

(3) A Kar bármely 150 hallgatója írásban állíthat elnökjelöltet, a jelölt írásos egyetértésével.

(5) Írásos jelölést csak a Választási Bizottság által kiadott és hitelesített jelölőlapon lehet gyűjteni.

(6) Az írásos jelöléseket a Választási Bizottságnak kell eljuttatni. Nem érvényes az a jelölőlap, amelyen nincs egyértelműen megjelölve, hogy milyen tisztségre (Elnök, Ellenőrző Bizottság Elnöke) jelölték a hallgatót.

(7) A Hallgatói Önkormányzat elnökjelöltjei elnöki programjukat legkésőbb a választási időszak kezdetéig eljuttatják a Választási Bizottságnak, akik a választási időszak első napján nyilvánosságra hozzák azokat.

(8) A Választási Bizottság a jelölőidőszak utolsó napját követő napon nyilvánosságra hozza a jelöltlistát.

Az EHÖK ÁSZ II. mellékletének 2. § (5) szerint az vehet részt a választáson, aki aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, a képviselt hallgatói létszám legalább 2 %-ának ajánlását megkapta, és a programját bemutató pályázatot adott le.

(7) A szavazás megkezdését megelőzően lehetőséget kell biztosítani a jelöltek bemutatkozására, amely a november 9. és november 18. közötti időszakban alakul, ami a TáTK HÖK ÁSZ 32. § (9) szerint a következőket foglalja magában:

(a) Az elnöki program részletes ismertetését.: Az elnök- és az alelnökjelöltek, és az elnökhelyettes közös programot nyújtanak be.

(b) Bemutatkozó anyagok közzétételét a közösségi média felületein.

(c) Az egyetemi polgárok számára fórumot a program ismertetéséről.

A 33. § (2) szerint a Hallgatói Önkormányzat elnöki tisztségére jelöltek közül a legtöbb szavazatot elnyert jelölt lesz a Hallgatói Önkormányzat elnöke.

V. Az Ellenőrző Bizottság elnökének választása

32. § (1) A Hallgatói Önkormányzat elnökét, illetve az Ellenőrző Bizottság elnökét a Kar hallgatói jelölik és közvetlenül választják. (2) Az Ellenőrző Bizottság két további tagját a Küldöttgyűlés tagjai jelölik és választják meg. (3) A Hallgatói Önkormányzat elnökét a hallgatók jelölik, és választják meg. (5) A Kar minden beiratkozott hallgatója jelölhető és választható.

33. § (3) Az Ellenőrző Bizottság elnökének jelöltségéhez a Kar 75 hallgatójának írásos jelölése, valamint a jelölt, a jelölés tényét elfogadó nyilatkozata szükséges.

(6) Az írásos jelöléseket a Választási Bizottságnak kell eljuttatni. Nem érvényes az a jelölőlap, amelyen nincs egyértelműen megjelölve, hogy milyen tisztségre (Elnök, Ellenőrző Bizottság elnöke) jelölték a hallgatót.

34. § (3) Az Ellenőrző Bizottság elnöki tisztségére jelöltek közül a legtöbb szavazatot elnyert jelölt lesz az Ellenőrző Bizottság elnöke. (3) Az Ellenőrző Bizottság elnöki tisztségére jelöltek közül a legtöbb szavazatot elnyert jelölt lesz az Ellenőrző Bizottság elnöke.

Jogorvoslat

1. A választások szabályainak megsértésére hivatkozva az Önkormányzat bármely tagja írásban, indoklással ellátott jogorvoslati kérelmet nyújthat be az arra okot adó eseménytől számított 5 naptári napon belül, amelynek ügyében az ELTE TáTK HÖK Ellenőrző Bizottság jár el.

2. A jogorvoslati kérelem az ELTE HÖK Ellenőrző Bizottság elnökéhez címezve elektronikusan az e-mail címen adható le. A kérelemnek tartalmaznia kell a benyújtó hallgató nevét, Neptun által generált kódját, anyja nevét, lakóhelyét, szakját vagy szakjait, továbbá a kart vagy karokat, amelyen képzésben vesz részt, annak megjelölését, hogy kérelme mely jogszabályi vagy szabályzati rendelkezésen alapul. A szervhez intézett határozott kérelmet, a kérelem alapjául szolgáló tényeket, és az azok alapjául szolgáló esetleges bizonyítékokat.

3. Ha a jogorvoslati kérelem a határidőn túl érkezik meg, akkor az Ellenőrző Bizottság elnökének érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítania azt, ellenkező esetben pedig a kérelemről 3 munkanapon belül döntenie kell.

4. Amennyiben az Ellenőrző Bizottság – saját kezdeményezésére vagy hallgatói jogorvoslati kérelemnek helyt adva – megállapítja az Alapszabály választásra vonatkozó szabályai megsértésének tényét, akkor a választás egészét vagy az érintett részét megsemmisíti és megismételteti.

Szabados Dániel (s.k.)

Elnök

ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat

Választási Bizottság

Budapest, 2020. augusztus 22.

VISSZA A HÍREKHEZ

Dokumentumtár
 • Elnökségi Ülés-2016.10.18.
 • Nemzetközi Tanulmányok SZHÉK gyűlés jegyzőkönyve 2018.09.13.
 • Pályázat az ELTE TáTK 2015 gólyatábor főszervezői posztjára-Pintér Béla Luyi
 • Elnökségi ülés 2015.10.05.
 • Nemzetközi Tanulmányok SzHÉK jegyzőkönyv 2016. 10. 28.
 • ELTE TáTK Elnökségi Ülés jegyzőkönyve - 2021.04.13.
 • Kulturális- és Sportreferens beszámolója 2017. október
 • KÖB Ülés Jegyzőkönyve 2018.03.14.
 • Küldöttgyűlés 2016.12.13.
 • Küldöttgyűlés - 2015.10.20.
 • ...További dokumentumok
Legfrissebb lapszám