Aktuális pályázatok
Ösztöndíjak, pályázatok > Aktuális pályázatok > Rendkívüli szociális támogatás 2017/18/1
Rendkívüli szociális támogatás 2017/18/1

Határidő: 2017. december 5. 23:59

RENDKÍVÜLI SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2017/2018/1 FÉLÉV Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: ELTE) Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottsága (továbbiakban: Bizottság) 2017/2018/1 félévére pályázatot ír ki rendkívüli szociális támogatás elnyerésére a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/C.§ bb) alpontja, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26) Kormányrendelet 17. §-a és az ELTE Hallgatói Követelményrendszer 96. § (3) pontja és a 113. §-a alapján. I. JOGOSULTAK KÖRE A rendkívüli szociális támogatás folyósításának juttatásképességi és szociális körülmények rendkívüli változásában megvalósuló feltételei vannak. 1. Juttatásképesség szerint rendkívüli szociális támogatásra pályázhatnak azok a teljes idejű, nappali képzésen tanuló, a pályázás félévében aktív státuszú hallgatók, akik  a karon tanulmányaikat alap- vagy mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy doktori képzésben államilag támogatott/állami ösztöndíjas (Nftv. 114/D. § (3) bekezdés) formában folytatják, vagy  akik államilag támogatott vagy állami ösztöndíjas képzési formában kezdték meg tanulmányaikat, és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveiknek száma alapján jogosultak lennének államilag támogatott képzésben való részvételre. 2. Szociális körülményeik változásában megvalósuló feltételek szerint azok a hallgatók pályázhatnak, akiknek életében, szociális helyzetében anyagi vonzattal is járó esemény történt. Rendkívüli eseménynek számít az a gyorsan lefolyó, előre nem számítható változás, mely az egy háztartásban élők számának, egészségügyi állapotának, munkakörülményeinek, állapotának, státuszának megváltozását jelenti. A rendkívüli esemény beállta és a rendkívüli szociális támogatás pályázat leadása között maximum 90 nap lehet; ha a pályázó az esemény, a változás megtörténte után 90 napon túl adja le pályázatát, az automatikusan elutasításra kerül. A 90 napba nem számolandóak június, július, augusztus és január hónap napjai. 2 II. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA 1. A pályázat benyújtásának helye A pályázatokat a Neptun – Ügyintézés menü – Kérvények menüpontban lehet leadni. 2. A pályázat benyújtásának ideje A pályázatok benyújtására a félév utolsó határidejéig, 2017. december 5., 23.59-ig folyamatosan van lehetőség. Az adott hónap határidejéig beadott pályázatok esetén garantálható a következő hónapban való kifizetés. A pályázati határidők a félévben:  2017. szeptember 15., 23.59,  2017. október 10., 23.59,  2017. november 10., 23.59,  2017. december 5., 23.59. Utolsó hiánypótlási határidő: 2017. december 5., 23.59 A határidő be nem tartása jogvesztő hatályú. III. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. A pályázás menete Pályázati időszak  A pályázati időszak végéig (II. 2. pont) a pályázó köteles leadni kérvényét. A kérvény akkor számít leadottnak, ha a Neptun – Ügyintézés menü – Kérvények menüpont – Leadott kérvények fül alatt szerepel a kérvény.  Csak az egyes mezők mellett található Csatolmány gomb használatával feltöltött igazolásokat tudja figyelembe venni a Bizottság. Azon dokumentumokat, melyek a Dokumentumtárba kerülnek feltöltésre, de a hallgató nem csatolja azokat a kérvényhez a csatolmány gomb használatával, a Bizottság nem veszi figyelembe.  Egy adott esetre egy pályázó csak egyszer kaphat támogatást. Egy féléven belül többször is leadható pályázat több különböző rendkívüli eset előfordulása esetén. Ha ugyanaz a rendkívüli körülmény többször előfordul a hallgató tanulmányai alatt, külön esetnek minősül, tehát többször is megkaphatja rá a támogatást (pl. Munkanélkülivé válás két külön szülő esetén vagy két különböző időpontban).  Kérdés esetén a kari szociális tisztségviselőt lehet keresni.  Hiánypótlásra egyszer van lehetőség, de az utolsó pályázati hónapban beadott pályázatok hiánypótlása esetén nem garantálható az adott félévben történő kifizetés. Bírálás  A beérkezett pályázatok a hatályos jogszabályoknak és szabályzatoknak, illetve jelen pályázati kiírásnak megfelelően, valamint az űrlapon bejelölt körülmények és a hozzájuk csatolt igazolások alapján kerülnek elbírálásra.  Az összes pályázat elbírálása és összesítése után a Bizottság megállapítja a támogatás mértékét. A pályázók a döntésről a döntés meghozatala utáni 8 napon belül határozatot kapnak a Neptunban.  A kérvények a bírálás után is, egészen a határozathozatalig Ügyintézés alatt státuszban maradnak. 3 Fellebbezés  A határozat ellen a kézhezvételtől (a tudomásra jutástól) számított 15 napon belül fellebbezésre van lehetőség, amelyet az ELTE Kancellária, Jogi, Igazgatási és Közbeszerzési Igazgatóságra kell benyújtani (1056 Budapest, Szerb utca 21-23.) a „Hallgatói Jogorvoslati Bizottság részére” megjelölés mellett. Utalás  A rendkívüli szociális támogatás elutalása a pályázat benyújtását követő hónap 10. napjáig történik meg, így várhatóan az ezt követő 2-3 munkanapon belül érkezhet meg a támogatást nyert pályázók bankszámlájára.  A megítélt támogatás kifizetése csak akkor történhet meg, ha a pályázó (alapértelmezett) bankszámlaszáma, adóazonosító jele és lakóhelye (Neptunban: állandó lakcím) szerepel a Neptunban. Ezen adatok bármelyikének hiányában a kifizetés nem lehetséges. Amennyiben a pályázó a kifizetéshez szükséges adatokat a harmadik kifizetési kísérletig sem rögzíti vagy javítja a Neptunban, a számára megítélt ösztöndíjra való jogosultságát elveszti (Hallgatói Követelményrendszer 97. § (9) bekezdés). b) Megfelelő dokumentumok  A szükséges és elfogadható igazolásformákat jelen pályázati kiírás tartalmazza.  A Bizottság csak PDF, JPG és PNG formátumú elektronikus dokumentumokat fogad el, tehát pl. doc, docx vagy JPEG kiterjesztésű dokumentumok NEM fogadhatóak el.  Az aláírással és pecséttel érvényesített dokumentumok csak akkor fogadhatóak el, ha a hitelességet igazoló aláírás és pecsét szerepel a dokumentumon, és az elektronikus dokumentumon ez egyértelműen látszódik és olvasható. A többoldalas dokumentumok csak az összes oldal feltöltésével érvényesek.  A nem magyar nyelvű dokumentumoknál szükséges azok mellé a saját fordítás feltöltése is.  A feltöltött dokumentumok mérete egyenként nem haladhatja meg a 2 MB-ot.  A dokumentumokat az elektronikus űrlap megfelelő helyeire szükséges feltölteni. Csak a megfelelő helyre feltöltött dokumentumok vehetőek figyelembe a bírálás során.  A Bizottság a feltöltött igazolások eredeti példányát bármikor bekérheti. Hamis dokumentumok feltöltése fegyelmi eljárás megindítását vonja maga után.  Nyilatkozat esetén nem fogadható el a két tanú által hitelesített nyilatkozat, csak a település jegyzője vagy közjegyző által hitelesített közokirat.  A pályázó a dokumentum feltöltésével felelősséget vállal a más személyek vagy szervek által kibocsátott dokumentumok a pályázati kiírásban foglalt formai és tartalmi megfeleléséért. c) Adatkezelés  A pályázat során megadott személyes adatok kezelésére, illetve feldolgozására az Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság tagjai és az általuk megbízott személyek jogosultak. Ezen adatok kizárólag a leadott pályázat bírálatához, illetve feldolgozásához kerülnek felhasználásra. A személyes adatok kezelése az ELTE Adatvédelmi, adatbiztonsági és adatkezelési szabályzata rendelkezéseinek megfelelően zajlik.  A személyes adatok kezelésével, védelmével kapcsolatban a pályázó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, továbbá bírósági jogorvoslattal élhet. 4 IV. A TÁMOGATÁS MEGÍTÉLÉSEKOR FIGYELEMBE VETT KATEGÓRIÁK ÉS AZ IGAZOLÁSHOZ A SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK A pályázat leadásakor a pályázónak igazolnia kell a rendkívüli szociális körülményt és általános szociális körülményeit is. 1. Rendkívüli szociális körülmény igazolása Rendkívüli körülmény Szükséges igazolások Támogatás mértéke Eltartó halála halotti anyakönyvi kivonat 120.000 Ft Közeli hozzátartozó halála 60.000 Ft Saját gyermek születése születési anyakönyvi kivonat 60.000 Ft Háztartásban nem saját gyermek születése 30.000 Ft Munkanélkülivé válás munkaügyi központ igazolása 60.000 Ft Munkanélküli segély megszűnése 60.000 Ft Közfoglalkoztatottság megszűnése illetékes hivatal igazolása a támogatás megszüntetéséről 60.000 Ft Aktív korúak ellátásnak megszűnése 60.000 Ft Gyógyászati segédeszköz beszerzése orvosi igazolás az eszköz szükségességéről és számla az eszköz beszerzéséről max. 100.000 Ft Egészségügyi állapot radikális romlása orvosi igazolás a betegségről max. 50.000 Ft Kórházi kezelés, egyszeri gyógyszerköltségek orvosi igazolás a betegségről, igazolás a nem magánkórházban töltött kezelés idejéről vagy számla a gyógyszerköltségekről max. 50.000 Ft Válás beadott válókereset 30.000 Ft válási határozat Káreset, anyagi kár a lakóingatlanban vagy értékes ingóságban keletkezett kár igazolása egyéni Eltartó esetén a munkához szükséges eszköz, a hallgató esetén a tanuláshoz szükséges eszköz elromlása vagy eltulajdonítása szerviz, egyéb felmérő hivatalos igazolása vagy rendőrségi jegyzőkönyv, és számla az új eszköz megvételéről max. 30.000 Ft Egyebek adott körülménytől függően egyéni 5 2. Általános szociális körülmény igazolása Az általános szociális körülmény igazolására két lehetőség van:  ha a pályázó az adott félévben nem adott le rendszeres szociális támogatás pályázatot vagy annak eredményéről még nem értesült, akkor az adott félévi rendszeres szociális támogatási pályázati kiírás alapján köteles általános szociális körülményeit igazolni, s a szükséges dokumentumokat ezen pályázathoz csatolni;  ha a pályázó adott le rendszeres szociális támogatás pályázatot, akkor általános körülményeit nem szükséges a dokumentumok újbóli feltöltésével igazolnia, elég a pályázat benyújtásának tényét jeleznie.

Dokumentumtár
 • Elnökségi ülés jegyzőkönyv 2014.11.24.
 • Takáts Réka pályázata a Kommunikációs Bizottság elnöki pozíciójára
 • 2015. évi költségvetés tervezet
 • RENDKÍVÜLI SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2017/2018/1 FÉLÉV
 • Pályázat az ELTE TáTK 2015 gólyatábor főszervezői posztjára-Pintér Béla Luyi
 • Elnökségi ülés jegyzőkönyve 2018.01.29.
 • Elnökségi ülés 2016. február 15.
 • Elnökségi ülés jegyzőkönyv 2014.11.10.
 • Kollégiumi referens beszámolója - 2016 április
 • Elnökségi ülés jegyzőkönyv 2013.09.16.
 • ...További dokumentumok
Legfrissebb lapszám