Jelentkezz a Belügyi Bizottság elnöki tisztségére!Október 3. 20:00

Úgy érzed jól bírod a strapát? Tudnád irányítani a TáTK Logisztikát? Rugalmas és csapatjátékos személyiség vagy?

Akkor jelentkezz a TáTK HÖK Belügyi Bizottságának Elnök tisztségére! Pályázni motivációs levéllel és rövid önéletrajzzal tudsz, amelyet a , illetve email címre kérünk elküldeni.

Módosult a Hallgatói Követelmény Rendszer (HKR)!Szeptember 23. 12:49

Hallgatói Követelmény Rendszer (HKR) módosítás

A Hallgatói Követelmény Rendszer (HKR) módosításának célja, a hallgatói tanulmányi ügyek egyetemi szintű egységesítése, a karok eljárási módjai közötti eltérés csökkentése. Az ügyek jelentős részének szabályozása egységesen a HKR Általános részében lesz a továbbiakban megtalálható, amely rendelkezésektől a karokra vonatkozó különös részekben csak bizonyos esetekben lehet eltérni.

I. A BEIRATKOZÁSSAL ÉS A REGISZTRÁCIÓVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK

Az Elektronikus Tanulmányi Rendszerben (Neptun) történő beiratkozás határideje a regisztrációs időszak utolsó napja, az ehhez kapcsolódó, személyes beiratkozás időpontját – legkésőbb a kurzusfelvételi időszak utolsó munkanapjáig bezárólag – a karok határozzák meg. E határidőktől az alábbi esetekben lehet eltérni:

a) A képzés sajátosságaira tekintettel (pl. pályázati forrásból finanszírozott képzés, szakirányú továbbképzés, külföldi állampolgárok számára szervezett képzés) a képzésért felelős kar eltérő időpontot állapíthat meg.
b) Ha a felvett vagy átvett jelentkezőnek fel nem róható, igazolt okból (így különösen a felvételi eljárás elhúzódása) nem iratkozik be a határidőig, akkor külön díjfizetés nélkül beiratkozhat. Ha a beiratkozás legkésőbb a kurzusfelvételi időszak utolsó napjáig megtörtént, a hallgató aktív félévre regisztrálhat, ezt követően – a dékán ettől eltérő döntése híján – bejelentése csak a hallgatói jogviszonyának szüneteltetéséről rendelkezhet.

A pontos dátumokról a kari honlapokon tájékozódhattok!

II.KIVÉTELES TANULMÁNYI REND

A kivételes tanulmányi rend engedélyezésének indokai is egységesebbé váltak a karokon:

Indok lehet:
a) kiemelkedő tanulmányi eredmény,
b) folyamatosan jó tanulmányi eredmény melletti, kiemelkedő, szakmai-tudományos tevékenység, beleértve a szakkollégiumi tagságot, a tutorálást és a honorácior státuszt is,
c) folyamatosan jó tanulmányi eredmény melletti egyetemi közéleti tevékenység,
d) külföldi tanulmányi ösztöndíj vagy az adott félévet meg nem haladó időtartamú, olyan külföldi munkavállalás, ami előzetes kreditvizsgálat alapján szakmai kreditként befogadható,
e) szüléssel, csecsemőgondozással kapcsolatos indokok,
f) a hallgató vagy ápolásra szoruló közvetlen hozzátartozójának folyamatos, súlyos betegsége, amit az ápolás tekintetében is igazolni szükséges,
g) első osztályú, élsportolói tevékenység, nemzeti válogatott kerettagság,
h) a tantervben rögzített külső szakmai gyakorlaton való részvétel.

Nem engedélyezhető kivételes tanulmányi rend tanulmányok melletti munkavégzésre vagy külföldi nyelvtanfolyamon való részvételre hivatkozással.

A kivételes tanulmányi rend keretében a hallgató a következő kedvezményekben részesíthető:
a) részleges vagy teljes felmentés az óralátogatási kötelezettség alól,
b) vizsgaidőszakon kívüli vizsga(ák) letételének engedélye,
c) a tantervben meghatározott követelményeknek a képzési tervben előírtaktól eltérő idejű vagy tartalmú teljesítése,
d) egyéb, a tárgyfelelős vagy a kari Kreditátviteli Bizottság által javasolt kedvezmény (pl. egymásra épülő tárgyak együttes felvétele és teljesítése, helyettesítő tárgy, kutatás teljesítése stb.).

Kivételes tanulmányi rend egy eljárásban legfeljebb egy félévre engedélyezhető, de korlátlan számban ismételhető.

A kivételes tanulmányi rend iránti kérelem benyújtásának határideje a kurzusfelvételi időszak vége.

III.KURZUSFELVÉTELLEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK

A kurzusfelvételi (tárgyfelvételi) időszak: félévente megszabott, három szakaszból álló időtartam, melynek során a hallgató felveszi az általa a félévben teljesíteni tervezett kurzusokat és vizsgakurzusokat. A kurzusfelvételi időszak szakaszai a következők:

 • előzetes kurzusfelvételi időszak: az előzetes kurzuskínálat közzétételétől (legkésőbb a tárgyfélévet megelőző félév vizsgaidőszaka negyedik hetének kezdete) a kurzusfelvételi időszak előtti harmadik napig a kari sajátosságok szerint, de legfeljebb a tárgyfélév szorgalmi időszakát megelőző második hét péntekéig tart;
 • „rangsorolásos” kurzusfelvételi időszak: a regisztrációs időszak és a szorgalmi időszak első hete, amikor a hallgató összeállítja és az Elektronikus Tanulmányi Rendszerben felveszi az általa a félévben teljesíteni tervezett kurzusok és vizsgakurzusok listáját az előzetes kurzusfelvételi időszak utolsó napjától a szorgalmi időszak előtti hét csütörtökéig tart, melynek az utolsó napján a hallgatók kurzusfelvételéhez az Elektronikus Tanulmányi Rendszer hozzárendeli a rangsorpontokat;
 • versenyjelentkezés: a szorgalmi időszak második hetének első napjától a hét utolsó napjának végéig a rangsorolásos kurzusfelvételi időszakot követő péntektől a következő hét, a szorgalmi időszak első hetének végéig, vasárnapig tart, ebben az időszakban a kurzusfelvétel a rangsor pontszámától függetlenül, a jelentkezés időrendjében történik.

Szabályosan fölvett kurzusnak az Elektronikus Tanulmányi Rendszerből való törlésére abban az esetben van lehetőség,
a) ha a kurzuson való részvétel a hallgató betegsége miatt vagy
b) az intézmény (oktató) hibájából válik lehetetlenné, illetőleg
c) ha a kurzusra az előzetesen megadott legkisebb létszámnál kevesebben jelentkeztek, és emiatt a kurzus nem indul, vagy
d) ha a kreditátvitellel teljesíteni engedélyezett tárgyat a hallgató a kurzusfelvételi időszakban fölvette.

A kurzus törlésére vonatkozó hallgatói kérelmet, az adott ok igazolását mellékelve, az ok bekövetkeztét követő tizenöt napon belül kell benyújtani.

A kurzusfelvételi időszak végét követő első héten végéig benyújtotta hallgatói kérelemére – látogatásköteles kurzus esetében az oktató hozzájárulása esetén – a kari Tanulmányi Bizottság engedélyezheti az utólagos kurzusfelvételt. A Tanulmányi Hivatal a létszámkorlát figyelembevételével felveszi a hallgató számára az adott kurzust.

IV.A HALLGATÓI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK ELJÁRÁSA

A következő félévben az egyetem igyekszik áttérni az elektronikus ügyintézésre minél több hallgatói kérelem esetében. Ennek elsődleges eszköze a Neptun, az egyes karok már jelenleg is – különböző mértékben – támaszkodnak erre az eszközre.

 • a Neptun-kérvények széles körének kialakítása és elsődleges alkalmazása mellett a jövőben biztosítani szeretnék annak lehetőségét is, hogy a hallgatók a Neptunban nyilvántartott e-mail címükről, e-mailben is benyújthassanak kérvényt
 • ezen kérvények esetében, az elektronikus melléklet (beszkennelt irat) is bizonyító érvényű – szükség esetén a TH ellenőrzi az eredetit

V.KREDITÁTVITELI ELJÁRÁS

A kreditátviteli kérelmet a kurzusfelvételi időszak végéig kell benyújtani, mellékelve a befogadni kért tárgy hitelesített kreditigazolását vagy az ennek tartalmilag megfelelő egyéb igazolás(oka)t (pl. leckekönyv és hitelesített tárgytematika).

A kreditátviteli bizottság döntéséhez szükség esetén kikérheti az érintett szakterület véleményét

Ha a kreditátvitellel teljesíteni kívánt tárgyat a hallgató a kurzusfelvételi időszakban fölveszi, elfogadása esetén a Tanulmányi Hivatal a kurzus felvételét törli., és a kreditátvitelt az általános eljárásnak megfelelően rögzíti az Elektronikus Tanulmányi Rendszerben.

VI.KURZUS TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK

Jelen módosítás következtében egységesen hatra változott az érdemjegyszerzési kísérletek száma. Egyes speciális tárgyak esetében (pl. nyelvi alapvizsga, szakmai gyakorlat) megmarad az eltérő limit.

Utó- és javítóvizsga:

 • utóvizsga-időpont a hallgatók és a kurzus vezetőjének megállapodása alapján a vizsgaidőszak utolsó heténél korábban is biztosítható (ez nem érinti az előre meghirdetett, utolsó heti utóvizsga-lehetőségeket);
 • a bizottság előtti vizsgát a hallgató a vizsgaidőszak ötödik hetének végéig kérheti, több időt biztosítva ezzel a megfelelő bizottság felállítására;
 • a határidő után benyújtott kérelem esetén a bizottság előtti vizsga egy későbbi félévi kurzus keretében biztosítandó
 • félévente szakonként két sikeres vizsga eredménye javítható az adott vizsgaidőszakban;
 • javítóvizsga bármely meghirdetett vizsgaidőpontban, utó- és javítóvizsga-időpontban is tehető, de külön e célból hirdetni nem köteles a kurzus vezetője.

VII.A TÉRÍTÉSI DÍJAK MEGHATÁROZÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK

A térítési díjak és fizetési kötelezettségek jogcímeit és összegeit a kari tanácsok, a nem kari illetékességbe tartozó fizetési kötelezettségek egységesen kerülnek megállapításra azzal a megkötéssel, hogy azok nem lehetnek magasabbak, mint az Egyetem kapcsolódó ráfordításainak összege. Ezen rendelkezések miatt bizonyos térítési összegek változhattak, melyről érdemes időben tájékozódni.

VIII.SZAKIRÁNY- ÉS SPECIALIZÁCIÓVÁLASZTÁS ÉS -VÁLTÁS

A szakos tanulmányok során történő, kötelező vagy szabad szakirányválasztást a szakirányon folyó tanulmányok megkezdését megelőző félév szorgalmi időszakának utolsó napjáig kell bejelenteni az Elektronikus Tanulmányi rendszerben.

 • Ha a szakirányon folyó tanulmányok a beiratkozás félévében megkezdődhetnek, a szakirányválasztást közvetlenül a felvételi döntésről szóló értesítést követően kell megtenni.
 • A szakirányválasztás feltételeit a képzési terv tartalmazza, és azokat a szakirányon folyó tanulmányok megkezdését megelőző félév regisztrációs időszakának kezdetéig a kari honlapon a Tanulmányi Hivatal teszi közzé. A szakirányválasztás feltételéül előírhatók például
  a) meghatározott számú vagy kijelölt tanegység(ek) teljesítése,
  b) tanegységek meghatározott eredménnyel való teljesítése,
  c) kritériumfeltételek (pl. nyelvtudás),
  d) alkalmassági vizsga,
  e) egyéb, a szakfelelős által meghatározott feltétel.
 • A dékán a szakfelelőssel és/vagy a szakért felelős oktatási szervezeti egység vezetőjével egyeztetve az adott szakirányra felvehető hallgatók tervezett létszámát a megelőző félév regisztrációs időszakának kezdetéig állapítja meg, melyet a kari Tanulmányi Hivatal tesz közzé.
 • A szakirányválasztást az előzetesen közzétett feltételek alapján a szakterület bírálja el.
 • A szakirányválasztást elmulasztó hallgatót a kari Tanulmányi Hivatal a hallgató értesítése mellett besorolja a kijelölt szakirányra.
 • A besorolás csak szakirányváltás keretében változtatható meg a hallgató a TH-ba benyújtott egyedi kérvényben kérheti az utólagos szakirányválasztást.

A szakirányváltás a képzés során egy alkalommal engedélyezhető.

IX.KÉPZÉSVÁLTÁS, MUNKARENDVÁLTÁS, KÉPZÉSI HELYSZÍN VÁLTÁSA

A képzés-, a munkarend- és a képzésihelyszín-váltásra a benyújtandó dokumentumok kivételével az átvétel szabályait kell alkalmazni. A tartalmi feltételek meghatározása kari hatáskörben marad, az eljárási szabályok viszont egységesednek ezáltal..
A kérvény bemyújtására az előző szorgalmi időszak végétől az őszi félévre vonatkozóan szeptember 15-ig, a tavaszi félévre vonatkozóan február 15-ig kerülhet sor.

Képzésváltásra ugyanazon hallgatói jogviszonyban csak egyszer van lehetőség. Az osztatlan tanárképzés esetében az Egyetem biztosítja a jogszabályban meghatározott képzésváltási lehetőségeket (alapképzésből osztatlanra és vissza, ill. szakpártag megváltoztatása; a tanári szakképzettség megválasztása ebben a körben nem minősül képzésváltásnak).

X.VISSZASOROLÁS ÖNKÖLTSÉGESRŐL ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJAS FINANSZÍROZÁSI FORMÁRA

A korábban hatályos jogszabályi környezet igazságtalan helyzetet eredményezett akkor, amikor az állami ösztöndíjas státuszból abban az esetben esik ki a hallgató, ha nem ér el egy bizonyos tanulmányi eredményt, míg az állami ösztöndíjas státuszra való bekerülés feltétele mindössze annyi, hogy legyen megüresedés.

Jelen módosítás szerint, hallgatót államilag támogatott képzésbe, illetve magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésbe átsorolni csak abban az esetben lehet, ha a hallgató erre vonatkozó nyilatkozatát a vizsgaidőszak végéig az Elektronikus Tanulmányi Rendszerben megtette, és ha az utolsó két aktív félévében teljesítette a megfelelő mennyiségű kreditet és a képzésének megfelelően meghatározott súlyozott tanulmányi átlagot elérte.

További részletes információt a HKR-ben találtok!

Köszönjük, hogy velünk voltatok Szolnokon!Szeptember 4. 19:00

Kedves Gólyák!

Köszönjük, hogy velünk voltatok Szolnokon és ilyen aktívan, lelkesen részt vettetek a Nektek összeállított programokban az eső ellenére is. Őszintén reméljük, hogy mindannyian kedves emlékekkel tértetek haza és remekül éreztétek magatokat. Biztosíthatunk Titeket arról, hogy Mi hatalmas mosollyal az arcunkon gondolunk vissza az elmúlt négy napra.

A munka számunkra most sem áll meg, hamarosan további eseményekkel és meglepetésekkel jelentkezünk.

Kérünk Titeket, hogy ha készítettetek fotókat és videókat a gólyatábor ideje alatt, küldjétek el Nekünk a e-mail címre

Ha bármit elhagytatok volna ez alatt a négy nap alatt, ne aggódjatok, logisztikusaink mindent összegyűjtöttek és a HÖK irodában (-1.68) átvehetitetk azokat.

Ne feledjétek, ahogy Dobby mindig ott volt Harry Potternek, úgy a Hallgatói Önkormányzat és a Szakos Hallgatói Érdekképviselet szintén ott lesz Nektek. Forduljatok hozzánk bizalommal, ha kérdésetek, kétségetek lenne!

Hamarosan ismét találkozunk, addig is pihenjétek ki magatokat!

Mischief managed,
ELTE TáTK HÖK és a Szervezők

BERLIN GLOBAL INTERSHIP PROJECT 2018-20Augusztus 1. 18:00

The Berlin Global Voluntary Internship Project 2018-20
Voluntary Internship Opportunities at the Berlin Global

Introduction

The Berlin Global Voluntary Internship Project (2018-20) is a 3 year program with the main purpose to enable students to engage in cultural diplomacy and in doing so, to further promote cultural diplomacy and multiculturalism worldwide.

The Berlin Global invites applications from individuals who are coming from the following fields:

 • Communication & Journalism
 • Film, Photography & Visual Art
 • Arts & Culture
 • International Relations & Politics
 • Marketing & Public Relations
 • Business & Economics
 • History

CLICK HERE for more information.

HÖK-iroda nyitvatartási ideje a vizsgaidőszakbanMájus 26. 10:00

Kedves TáTK-sok!
A HÖK-iroda nyitvatartási ideje vizsgaidőszakban más, mint szorgalmi időszakban!

Hétfőtől csütörtökig 10:00-14:00-ig

Pénteken ZÁRVA!

Sok sikeres vizsgát és kellemes nyarat kívánunk mindenkinek!

TáTK HÖK

Jelentkezz a Rendezvényes Bizottság elnöki tisztségére!Október 2. 20:00

Szeretsz rendezvényeket szervezni? Részt akarsz venni mindenben? Jó a problémamegoldó képességed?
Itt a lehetőség, hogy egy nagyszerű csapat tagjaként kamatoztathasd tehetséged.

Jelentkezz a TáTK HÖK Rendezvényes Bizottság elnöki tisztségére, és segítsd a szervezet munkáját ,események szervezésével!

Jelentkezni motivációs levéllel és önéletrajzzal lehet, amelyet a és email címekre kérünk elküldeni, október 14-ig!

A 2018/1019-es tanév aktuális pályázataiSzeptember 8. 18:00
Kedves Hallgatók!

A 2018/2019-es tanévben is van lehetőségetek különféle ösztöndíjak megpályázására. Összegyűjtöttük Nektek őket egy helyre, részletes információt az 'Aktuális pályázatok' opción belül találhattok. Ha bármi kérdésetek van a pályázással kapcsolatban, forduljatok bizalommal az illetékes képviselőkhöz.

Alaptámogatás: http://ehok.elte.hu/nu/wp-content/uploads/2018/09/alaptam_palyazati_kiiras_2018_19_1.pdf
Határidő: 2018. szeptember 13.

Rendszeres szociális támogatás: http://ehok.elte.hu/nu/wp-content/uploads/2018/08/rsz_palyazati_kiiras_2018_19_1.pdf
Határidő: 2018. szeptember 13.

Rendkívüli szociális támogatás: http://ehok.elte.hu/nu/wp-content/uploads/2018/08/rk_palyazati_kiiras_2018_19_1.pdf
Határidő: 2018. szeptember 15.

Szakmai gyakorlaton való részvétel támogatása: http://tatkhok.elte.hu/palyazat/59/szakmai_gyakorlaton_valo_reszvetel_tamogatasa
Határidő: 2018. szeptember 15.

Rendszeres sportösztöndíj: http://tatkhok.elte.hu/palyazat/60/rendszeres_sportosztondij
Határidő: 2018. szeptember 15.

Kulturális ösztöndíj: http://tatkhok.elte.hu/palyazat/61/kulturalis_osztondij
Határidő: 2018. szeptember 15.

Egyszeri közéleti ösztöndíj: http://tatkhok.elte.hu/palyazat/63/egyszeri_kozeleti_osztondij
Határidő: 2018. szeptember 15.

Egyszeri sportösztöndíj: http://tatkhok.elte.hu/palyazat/63/egyszeri_kozeleti_osztondij
Határidő: 2018. szeptember 15.

Tudományos ösztöndíj: http://tatkhok.elte.hu/palyazat/62/tudomanyos_osztondij
Határidő: 2018. október 10.

Tanulmányi versenyeken és konferenciákon való részvétel támogatása: http://tatkhok.elte.hu/palyazat/65/tanulmanyi_versenyeken_es_konferenciakon_valo_reszvetel_tamogatasa
Határidő: 2018. október 10.

Elérhetőségek:
Szociális ösztöndíjakért felelős: Papp Patrícia (szocialis@tatkhok.elte.hu)

Sport- és kulturális ösztöndíjakért felelős: Simon Krisztián (kulturalis@tatkhok.elte.hu, )

Tudományos- és tanulmányi ösztöndíjakért felelősök: Séra Milán és Kasza Bernadett (tanulmany@tatkhok.elte.hu, ).

Sikeres pályázást kívánunk,
ELTE TáTK HÖK
ELTE TÁTK GÓLYATÁBOR 2018 - REGISZTRÁCIÓS LINK!Augusztus 4. 13:53

Gratulálunk minden kedves új TáTK-s hallgatótársunknak!

A Főnix rendje már nagyon készül a gólyatáborra! Jövő héttől a szervezők elutaznak Szolnokra, hogy felkészüljenek az érkezésetekre, és minél varázslatosabb tábort hozzanak össze Nektek!

Elkészül a díszlet, kiderülnek kik lesznek a csoportvezetőitek, és kipróbálásra kerül minden játék, amivel Nektek készülünk.

Viszont NEKTEK is vannak teendőitek szeptemberig!

Sikeres felvételi utáni TO DO LIST:
Alaposan megünnepelni, hogy ELTE-s lettél - Sikerült!
Jelentkezni a gólyatáborba - IDE KATTINTVA EZT MEGTEHETED!
Befizetni a gólyatábort - 20.000 ft - Hidd el, megéri!
Eltölteni egy felejthetetlen hetet egy nagy adag TáTK-s hallgatótásaddal, megismerni milyen egyetemistának lenni

TáTK HÖK

EFOTT X ELTEJúnius 25. 17:45

Kedvess Hallgatók!

Idén az EFOTT házigazda intézménye címet az Eötvös Loránd Tudományegyetem viseli. Ennek értelmében minden ELTE Polgár kedvezményes áron juthat heti belépőjegyhez a fesztiválra!

A koncertek mellett kulturális, sport- és gasztroprogramok is várják az érdeklődőket, nem érdemes kihagyni!

Megvásárolható jegytípusok:
- ELTE munkavállalói hetijegy - 17500 Ft
- Napi jegy - 9990 Ft
- Kemping jegy - 2500 Ft

A megvásárolt heti- és napijegyek névre szólók, nem átruházhatóak.

A fesztivál időpontja: 2018. Július 10-16.

Helyszín: Velencei-tó

Fellépők: Jessie J, John Newman, Volbeat, Dub FX, Dada Life, Lost Frequencies, Sub Focus, Wellhello, Halott Pénz, Rúzsa Magdi, Tankcsapda, Brains, 30Y, Punnany Massif, Irie Maffia…és még nagyon sokan!

Programok: http://efott.hu/programok/

Kedvezményes ELTE-s jegyek megvásárolhatók: Geréb Tünde Karrierközpont vezetőnél [előzetesen egyeztetett (+36 30 321 3147) időpontban]; 1056 Budapest, Szerb utca 21-23.

Ezt nem érdemes kihagyni!

Velencén találkozunk!

TáTK Küldöttgyűlés 2018.05.16.Május 16. 7:00

Szeretettel várunk minden érdeklődő hallgatót a TáTK Küldöttgyűlésére, hiszen az ülések nyitottak! A záró küldöttgyűlésre 17:00-tól, az alakulóra pedig 18:00-tól kerül sor a Kari Tanácsteremben. (0.100C)

Dokumentumtár
 • Gólyahír 2014
 • Nemzetközi Tanulmányok SzHÉK Ülés Jegyzőkönyve 2018.04.26.
 • Társadalmi Tanulmányok SzHÉK ülés 2014.04.10.
 • Tudományos Ösztöndíj Pályázati kiírás 2018/19/1
 • Elnökségi ülés 2017.10.10.
 • Takáts Réka pályázata a Kommunikációs Bizottság elnöki pozíciójára
 • Campus Hungary
 • Egyszeri közéleti ösztöndíj Pályázati kiírás 2017/18/2
 • Rendkívüli szociális támogatás - Pályázati kiírás 2016/17/2
 • Nemzetközi Tanulmányok SzHÉK ülés jegyzőkönyve 2017.11.15.
 • ...További dokumentumok
Legfrissebb lapszám